Pháp lý bất động sản đối với dự án thấp tầng


Thường thì sau khi có 1/500 CĐT bắt đầu bán lúa non. Căn cứ theo tiến trình này thấy khi nào vào tiền ok là vào. Như SALE thường phân phối khi có thư bảo lãnh của Bank và giấy tờ ở mức độ nghiệm thu cơ sở hạ tầng.

CÁC BƯỚC THẨM ĐỊNH PHÁP LÝ DỰ ÁN THẤP TẦNG

1/ Doanh nghiệp (DN) đề xuất đầu tư và UBND tỉnh ra quyết định giao chủ đầu tư

2/ DN lập và UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch 1/500.

3/ Chấp thuận chủ trương đầu tư

4/ Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

5/ Thẩm định thiết kế cơ sở

6/ Quyết định thu hồi đất và tiến hành đền bù, giải phóng mặt bằng 

7/ Quyết định giao đất

8/ Chủ đầu tư xin giấy phép xây dựng và tiến hành làm hạ tầng

9/ Nghiệm thu cơ sở hạ tầng

10/ Xác định đơn giá đất và rà soát các nghĩa vụ tài chính liên quan để CĐT hoàn thành nghĩa vụ tài chính

11/ CĐT đủ điều kiện kí hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng

12/ Bàn giao cơ sở hạ tầng công cộng lại cho cơ quan chính quyền. Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét